Raporty bieżące

6/2016 Zarządzenie drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 6/2016

Data: 26.02.2016

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 roku („Walne Zgromadzenie”), została zarządzona druga przerwa w obradach.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia obrady zostaną ponownie wznowione w dniu 26 lutego 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki tj. lokalu biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 81.

Obrady zostaną wznowione od rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie punktu nr 6 porządku obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe