Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2015

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 14 maja 2013 roku, Zarząd Spółki, w oparciu o przeprowadzone wewnętrznie analizy wyników finansowych oraz perspektywy rozwoju Spółki, postanawia przedstawiać na Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonujące podziału zysku za lata obrotowe 2012 – 2015 rekomendacje odnośnie polityki wypłaty dywidendy:

1. Z zastrzeżeniem łącznego stosowania zasad objętych punktami 2-4 poniżej, Zarząd Medicalgorithmics S.A. będzie jako dane wyjściowe dla rekomendacji wysokości dywidendy za poszczególne lata obrotowe traktował kwoty:

i. 1,10 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2012 r.;
ii. 1,35 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2013 r.;
iii. 1,60 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2014 r.;
iv. 1,85 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2015 r.;

2. Rekomendacje Zarządu będą wskazywać ustalenie wysokości dywidendy za dany rok obrotowy na poziomie nie niższym niż 25% zysku netto Spółki za tej rok obrotowy i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;
3. Rekomendacje Zarządu będą podejmowane z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i finansowej Spółki oraz interesu Akcjonariuszy, w tym mogą przewidywać niższe kwoty rekomendowanej dywidendy niż wskazane w punktach 1 i 2;
4. Zarząd będzie rekomendował dni ustalenia prawa do dywidendy oraz dni wypłaty dywidendy uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzania tego procesu.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za lata 2012-2015 corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A.

PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect