Raporty bieżące

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 roku umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu rozwojowego pt.: „Opracowanie nowej generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej”, w ramach Działania 1.4. Wsparcie projektów celowych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnego mobilnego systemu do telemetrii kardiologicznej oraz wdrożenie produktu na rynek światowy. Innowacyjny produkt powstanie dzięki modyfikacjom i rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego dostępnego już na rynku Systemu PocketECG i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe na mobilne, inteligentne rozwiązania do kompleksowej diagnostyki elektrokardiologicznej.

Wartość przyznanego dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1 779 000,00 PLN (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011r., a jego zakończenie planowane jest w dniu 31.12.2013r.

O pozytywnej decyzji w sprawie otrzymania dofinansowania Spółka dowiedziała się 15 grudnia 2011 roku oraz informowała w raporcie bieżącym EBI Nr 9/2011.

PODSTAWA PRAWNA:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnosnik do strony NewConnect