Raporty bieżące

Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN.

Raport bieżący nr: 59/2022

Data: 20.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2022 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN (44,27 PLN za akcję, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2022 roku pomiędzy Spółką a Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) („Biofund”), został zawarty aneks do umowy, której przedmiotem jest objęcie 4.976.384 akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Biofund („Umowa”) („Aneks”).

Przedmiotem Aneksu jest zobowiązanie Spółki do zapewnienia objęcia porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia głosowania nad uchwałami o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Siemionowa i Pana Davida Casha oraz wskazanie, że niepowołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Lewickiego (jako jednego z kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami Umowy) lub Pana Krzysztofa Siemionowa będzie uprawniać Biofund do skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy.