Raporty bieżące

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.

Raport bieżący nr: 57/2022

Data sporządzenia : 14.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2022 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zawierający nowy projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podejmowanej w ramach punktu 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2022 roku, który to projekt przewiduje wybór p. Andrzeja Gładysza na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

.