Raporty bieżące

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 57/2021

Data: 21.12.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., występującego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informację, że:

– w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10 % głosów, tj. do 9,014 % na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz

– na rachunkach zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny znajduje się łącznie 608 592 akcji Spółki, co stanowi 12.23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki