Raporty bieżące

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 56/2021

Data: 20.12.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 a) w związku z art. 69a i art. 69b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informację o zmianie udziału OFE PZU w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 r..

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. powiadomiło Spółkę, że:
– przed objęciem 206 000 akcji nowej emisji serii H, Fundusze posiadały 515 689 akcji, co stanowi 11,92 % udziału w kapitale zakładowym oraz 515 689 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 11,92 % ogólnej liczby głosów;
– po objęciu akcji nowej emisji serii H, Fundusze posiadają 721 689 akcji Spółki, co stanowi 14,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 721 689 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 14,50 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.