Raporty bieżące

Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku

Raport bieżący nr: 53/2022

Data sporządzenia: 23.09.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. podjął decyzję o rozpoznaniu w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 r., opisanego w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki za 2021 rok, zobowiązania warunkowego z tytułu udzielonego w 2016 roku poręczenia oprocentowanego weksla własnego spółki zależnej Medicalgorithmics US Holding Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Holding”) zabezpieczającego zobowiązania z tytułu nabycia przez Holding spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) od spółki Medi-Lynx Monitoring Inc., która zbyła na rzecz Grupy Emitenta udziały w Medi-Lynx.

Rozpoznane zobowiązanie opiewa na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł) i odpowiada wartości poręczonego zobowiązania na dzień publikacji sprawozdania półrocznego na 30 czerwca 2022 r. tj. dnia 29 września 2022 r. Rozpoznane zobowiązanie obciąża koszty finansowe w drugim kwartale 2022 r. oraz zostało wykazane w części jako krótko (4,0 mln zł) i długoterminowe (3,3 mln zł),  inne zobowiązania finansowe w bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 r.

Rozpoznanie w/w zobowiązania wg. szacunków Emitenta będzie skutkować przekroczeniem określonego w umowie o kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A.  („Bank”) kowenantu (wskaźnik długu netto zdefiniowany jako zob. finansowe minus gotówka do EBITDA zdefiniowana jako zysk ze sprzedaży powiększony o amortyzację) wymaganego na poziomie min. 3,0 tegoż wskaźnika. Spółka wystąpiła do Banku z wnioskiem o weryfikację tego faktu, jego konsekwencji oraz o odstąpienie od stosowania przewidzianych umową sankcji z tego tytułu polegających na podwyższeniu marży kredytu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kowenant nie był przekroczony. Na dzień 20 września 2022 roku dostępny limit kredytowy wynosił 2,6 mln zł, z którego wykorzystano na dzień 20 września 2022 roku 2,4 mln zł.

Emitent zwraca uwagę, że zobowiązanie to, w kwotach wymagalnych, jest od momentu jego powstania ujawniane jako zobowiązanie finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Rozpoznanie tego zobowiązania w bilansie jednostkowym Emitenta wynika z faktu, że po sprzedaży Medi-Lynx, wobec trwającej niepewności co do otrzymania przez Holding zmiennych składników ceny za zbycie Medi-Lynx (które zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 47/2022), Holding może nie mieć własnych środków na spłatę zobowiązania z tytułu nabycia Medi-Lynx i efektywnie będzie musiało być ono finansowane przez Emitenta na mocy udzielonego poręczenia.

Treść weksla i poręczenia została zmieniona w dniu 15 lipca 2022 r., jak zostało to szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 47/2022.  Na chwilę obecną, spłaty zadłużenia  ustalone są w równych, comiesięcznych ratach po 75 tys. USD miesięcznie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 1 maja 2024 roku, a następnie w równych ratach po 59 tys. USD miesięcznie, do czasu spłaty całości zadłużenia do maja 2025 roku.

Spółka wskazuje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2022, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku opublikowany będzie przez Spółkę w dniu 29 września 2022 roku.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.