Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 5/2023

Data: 31.01.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Pani Iwona Zatorska – Pańtak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień jej złożenia.

W załączeniu oświadczenie o rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.