Raporty bieżące

Zakończenie przeglądu portfolio produktowego Spółki

Raport bieżący nr 5/2021

Data: 4.03.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (“Spółka”) informuje, że w wyniku  przeglądu portfolio produktowego Spółki, w dniu 4 marca 2021 r. podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Spółka już wcześniej informowała w sprawozdaniach okresowych o wstrzymaniu prac nad urządzeniem PocketECG 12Ch na etapie prototypu YOKE.

Decyzja Zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie Zarządu w najlepszym interesie Spółki jest skierowanie środków i działań  operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację. W efekcie Spółka skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA, oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług.

Konsekwencją podjętej decyzji będzie rozpoznanie jednorazowego zdarzenia finansowego polegającego na aktualizacji wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln złotych. Zdarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy roku 2020 i będzie bez wpływu na bieżącą sytuację gotówkową Spółki.

W ocenie Zarządu podjęta decyzja jest w najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy, gdyż pozwoli Spółce w sposób optymalny wykorzystywać nakłady inwestycyjne i operacyjne w projektach, których rozwój i wdrożenie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności.