Raporty bieżące

5/2019 Prognoza spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC w związku z rozmowami prowadzonymi z MultiPlan, Inc.

Raport bieżący nr 5/2019

Data: 1.03.2019 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku rozmów prowadzonych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) oraz MultiPlan, Inc. („MultiPlan”), Spółka zidentyfikowała żądania ubezpieczycieli korzystających z MultiPlan w zakresie refundacji części wniosków o płatność Medi-Lynx, oraz ma możliwość oszacowania skutków finansowych informacji poufnej ujawnionej w ramach raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019r.

Spółka szacuje, że niezbędne zmiany poziomów refundacyjnych spowodują znaczący spadek przychodów Medi-Lynx uzyskiwanych od ubezpieczycieli prywatnych dotychczas korzystających z MultiPlan. Spółka szacuje, że spadek ten może wynosić ok. 8,4 mln USD rocznie, przy założeniu wolumenu sprzedaży z 2018 roku.

Zgodnie z przyjęta i realizowaną strategią biznesową Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”), Spółka spodziewa się, że obniżone poziomy refundacyjne przyspieszą proces zmiany modelu biznesowego z modelu poza siecią ubezpieczeniową (ang. out-of-network) na model w sieci ubezpieczeniowej (ang. in-network), tj. zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z ubezpieczycielami prywatnym. W konsekwencji, Medi-Lynx uzyska dostęp do nowych klientów, co pozwoli Grupie na realizację strategii wzrostu biznesu. Spółka planuje odbudowę utraconych przychodów poprzez zwiększeniu wolumenu sprzedaży, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej Medi-Lynx. Implementacja tej strategii rozpoczęła się w 2018 roku wraz z powołaniem nowego Dyrektora Generalnego (CEO) Medi-Lynx oraz reorganizacją struktur sprzedażowych w Grupie.