Raporty bieżące

5/2018 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lutym 2018 r.

Raport bieżący nr: 05/2018

Data: 12.03.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2018 r. Spółka uzyskała informację o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”), spółkę zależną Emitenta, w miesiącu lutym 2018 r. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA.

W miesiącu lutym 2018 r. ML LLC złożyła 7 346 wniosków o płatność.