Raporty bieżące

4/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 4/2017

Data: 4.04.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) od akcjonariusza Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego:

1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusze”)

o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku transakcji kupna akcji Spółki dokonanej w dniu 31 marca 2017 r („Transakcja”).

W wyniku Transakcji Fundusze posiadają 200 267 akcji Spółki, stanowiących 5,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 200 267 głosów, które stanowią 5,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją Fundusze posiadały 175 195 akcji Spółki, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 175 195 głosów, co stanowiło 4,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki.