Raporty bieżące

5/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli

Raport bieżący: 5/2017

Data: 11.04.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Spółka uzyskała informacje o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”), spółkę zależną od Emitenta, wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii
PocketECG, na terenie USA. Okresowe zestawienia danych dotyczących złożonych przez ML LLC wniosków o płatność, przedstawiają się następująco:
Q1 2016 – 14.571 wniosków
Q2 2016 – 13.840 wniosków
Q3 2016 – 14.559 wniosków
Q4 2016 – 12.944 wniosków
Q1 2017 – 17.056 wniosków
Wzrost liczby złożonych wniosków o płatność jest w główniej mierze spowodowany przejęciem przez ML LLC klientów AMI/Spectocor wskutek zawarcia ostatecznej ugody i umowy z dnia 28 grudnia 2016 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2016.
Przejmowanie klientów AMI/Spectocor, które ma przełożenie na wzrost liczby składanych przez ML LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli, odbywało się stopniowo w trakcie Q1 2017. W dwóch ostatnich tygodniach marca 2017 roku liczba wystawionych wniosków wyniosła 3625 i była wyższa o 69% aniżeli średnia dwutygodniowa liczba wniosków składanych przez ML LLC w roku 2016.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszego wzrostu liczby składanych przez ML LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych tygodniach