Raporty bieżące

5/2016 Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 5/2016

Data: 24.02.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Pan Marek Dziubiński, w dniu 24 lutego 2016 r. zgłosił następujące projekty uchwał do przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r., którego obrady zostaną wznowione w dniu 25 lutego 2016 r.:

1) do punktu 5 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego;
2) do punktu 6 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z
wyłączeniem prawa poboru;
3) do punktu 6 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki.

Otrzymany od Akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe