Raporty bieżące

5/2015 Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015

Raport bieżący: 5/2015

Data: 17.02.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) („Rozporządzenie”), Spółka odstępuje od przekazywania raportu okresowego za ostatni, IV kwartał roku obrotowego 2014, jednocześnie zmieniając datę przekazania raportu rocznego na dzień 20 marca 2015 r.

W związku z powyższym, terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku 2015 przedstawiają się następująco:
1. Raporty kwartalne:
– raport za I kwartał 2015 – 15 maja 2015 roku
– raport za III kwartał 2015 – 13 listopada 2015 roku
2. Raport półroczny:
– raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 roku
3. Raport roczny:
– raport roczny za rok 2014 – 20 marca 2015 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia, tym samym nie jest zobowiązana do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych.

Szczegółowa podstawa prawna – § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).