Raporty bieżące

Informacja dotycząca uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej

Raport bieżący nr: 48/2022

Data sporządzenia: 26.07.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), z uwagi na pojawiające się pytania od inwestorów, przedstawia poniżej stanowisko dotyczące punktów 7 – 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.

Z uwagi na niepodjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r., („ZWZ”) uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 (łącznie jako „Sprawozdania Finansowe”) istnieje konieczność powtórzenia głosowania w przedmiocie ich zatwierdzenia.W konsekwencji podjęta podczas ZWZ uchwała o pokryciu straty za rok 2021 jest bezskuteczna i wymaga uchylenia oraz ponownego poddania jej pod głosowanie.

Zarząd informuje, że od momentu publikacji Sprawozdań Finansowych nie korygował ich, w szczególności do takich korekt nie doszło w wyniku niepodjęcia uchwał o zatwierdzeniu Sprawozdań Finansowych podczas ZWZ. W ocenie Zarządu Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone rzetelnie i są zgodne ze stanem faktycznym.

Stanowisko Zarządu zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która wykonując czynności wykraczające poza należytą staranność, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań Finansowych i w konsekwencji sformułowała odpowiednie wnioski znajdujące się w jej oświadczeniach z dnia 28 kwietnia 2022 roku, wymaganych przy publikacji raportów okresowych przez przepisy prawa. Dokumenty te, wraz z treścią zatwierdzających je uchwał Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przypomina, że w sporządzonych sprawozdaniach z badania Sprawozdań Finansowych audytor odmówił wyrażenia opinii o Sprawozdaniach Finansowych, pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących każdej z niepewności opisanych w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii, gdyż uznał, że nie jest możliwe, aby sformułować opinię na temat Sprawozdań Finansowych ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na te Sprawozdania Finansowe. Dodatkowo, Audytor stwierdził, w sekcji Kluczowe sprawy badania, że poza kwestiami opisanymi w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii, nie występują inne kluczowe sprawy badania, w tym najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, wymagające przedstawienia w sprawozdaniach z badania.

Zarząd Spółki wskazał w nocie 2.1. dodatkowych not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocie 4.1. dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, że sprawozdania te zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki i Grupy z uwzględnieniem znaczącej niepewności co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę i Grupę. W notach tych Zarząd Spółki opisał te niepewności oraz podjęte przez Zarząd działania oraz inne kwestie mające zapewnić kontynuację działalności Spółki i Grupy oraz wpływ tych niepewności na wycenę aktywów i pasywów wykazanych w Sprawozdaniach Finansowych.

Zarząd dodatkowo zwraca uwagę, że w przypadku finalizacji transakcji dotyczącej sprzedaży Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) wraz z umowami towarzyszącym, w tym Umowy Wsparcia, o których to transakcjach Spółka informowała w drodze publikacji raportów bieżących (RB 30/2022 oraz RB 47/2022) będzie możliwe zastosowanie innego podejścia w zakresie opisu kontynuacji działalności niż miało to miejsce w Sprawozdaniach Finansowych. W konsekwencji audytor nie powinien mieć wątpliwości, co do możliwości sformułowania opinii w przyszłych okresach.

W ocenie Zarządu, to co podkreślał już w publikowanych raportach bieżących, transakcja pozwoli Spółce powrócić do modelu działania w USA sprzed nabycia Medi-Lynx, czyli świadczenia usług i dostaw technologii z powodzeniem rozwijanego dziś na rynkach poza USA notującego wzrosty sprzedaży w tempie ponad 30% rocznie.

W ocenie Zarządu realizacja opisanej transakcji, może przynieść korzyści dla Spółki powodujące zabezpieczenie jej płynności, przy założeniu realizacji pozostałych założeń planu finansowego.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 i 35/2021 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, Zarząd informuje, że Zarząd w dalszym ciągu będzie poszukiwał opcji finansowania oraz możliwości rozwoju dla grupy kapitałowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.