Raporty bieżące

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Raport bieżący nr: 46/2021

Data: 10.11.2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 25.01.2021 r., informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku na dzień 15 listopada 2021 r., zamiast 23 listopada 2021 r..

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim