Raporty bieżące

Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millenium S.A.

Raport bieżący nr 45/2020

Data: 4.12.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. Spółka uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. („Bank”) w kwocie 16 000 000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) („Kredyt”).

Zgodnie z zawartą umową kredytową, limit dostępnego Kredytu będzie stopniowo obniżany, w terminie 24 miesięcy. Oprocentowanie będzie stanowiło sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M oraz marży Banku.

W ocenie Zarządu zawarcie przedmiotowej umowy kredytu umożliwi Spółce zoptymalizowanie, uelastycznienie oraz dostosowanie struktury finansowania do bieżącej sytuacji operacyjnej Spółki.

Dodatkowo Zarząd informuje, że dotychczasowy kredyt o uruchomieniu, którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019, został spłacony przez Spółkę w całości przed terminem określonym w umowie. Na dzień spłaty wartość kredytu wynosiła około 9 900 000 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset złotych).Tym samym na skutek zamknięcia umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 9/2019, zostaną zniesione wszystkie zabezpieczenia przewidziane w umowie kredytowej, w tym zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na akcjach na okaziciela Spółki, należących do Prezesa Zarządu Pana Marka Dziubińskiego, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, w liczbie 400 000 (czterysta tysięcy).