Raporty bieżące

Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 44/2019

Data: 30.12.2019 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Aegon OFE”), zawierającym informację o transakcji zbycia akcji Spółki przez Aegon OFE w dniu 20 grudnia 2019 r. i jej rozliczeniu w dniu 27 grudnia 2019 r., w wyniku czego łączny udział Aegon OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powiadomiło Spółkę, że:

– przed sprzedażą Aegon OFE posiadał 188 602 akcji Spółki, co stanowiło 5,229 % udziału w kapitale zakładowym oraz 188 602 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,229 % ogólnej liczby głosów;

– po sprzedaży Aegon OFE posiada 167 171 akcji Spółki co stanowi 4,635% udziału w kapitale zakładowym oraz 167 171 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,635% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki