Raporty bieżące

44/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014

Raport bieżący: 44/2014

Data: 23.12.2014

Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy przypadający na okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z wybranym podmiotem stosownej Umowy. Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Wybranym biegłym rewidentem jest Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański- Sałajczyk z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych powadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3835. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi .

Spółka informuje, iż w przeszłości nie korzystała z usług wybranego podmiotu Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański- Sałajczyk. Zmiana podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki spowodowana jest zmianą zakresu działalności podmiotu który poprzednio dokonywał badania oraz zaprzestaniem świadczenia przez ten podmiot tego typu usług.

Szczegółowa podstawa prawna:

Par. 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.