Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 43/2020

Data: 2.11.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) zawarła umowę z jednym z największych komercyjnych ubezpieczycieli w USA („Umowa”),  dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (ang. in network) na terenie USA.

Zgodnie z zapisami Umowy usługi wykonane przez Medi-Lynx na rzecz pacjentów od dnia 2 listopada 2020 r. będą rozliczane zgodnie z nowymi, uzgodnionymi w Umowie stawkami refundacyjnymi. Zarząd Spółki oczekuje wpływu zawartej Umowy na wyniki operacyjne Grupy począwszy od 1Q 2021r. Po zawarciu Umowy Zarząd Spółki szacuje, że w zasięgu „in-network” w USA znajduje się ok. 85%  osób ubezpieczonych w USA.

Rozpoczęcie współpracy Medi-Lynx z istotnym płatnikiem jest dla całej Grupy Medicalgorithmics ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami komercyjnymi, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019. W ocenie Zarządu zmiana modelu biznesowego jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx.tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx.