Raporty bieżące

43/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 r.

Raport bieżący: 43/2015

Data: 23.12.2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 18 grudnia 2015 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. 2.089.948 głosów) oraz w ogólnej liczbie głosów (tj. 3.455.526 głosów).
1. BIB SEED CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA – 218 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 10,44 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,31%;
2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,14 %, udział w ogólnej liczbie głosów 11,58%;
3. PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZRÓWNOWAŻONY, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY, reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., posiadające łącznie 351 091 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu –16,80%, udział w ogólnej liczbie głosów –10,16%;
4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny – 180 347 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 8,63%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,22%;
5. New Europe Ventures LLC – 276 061 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 13,21%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,99%;
6. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 408 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,55%, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,82%.