Raporty bieżące

43/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

Raport bieżący: 43/2014

Data: 19.11.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. otrzymał od członka organu zarządzającego Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o:

a) zbyciu na podstawie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, w Warszawie, dnia 18 listopada 2014 r., („Transakcja”) 2154 (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) sztuk akcji zdematerializowanych na okaziciela, spółki Medicalgorithmics S.A. („Emitent”), oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482498 („Spółka”), która w myśl art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Spółka, jest podmiotem z Osobą Zobowiązaną blisko związanym,

b) nabyciu w wyniku wyżej opisanej Transakcji 2154 (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) sztuk akcji Emitenta przez Joannę Kobylińską, żonę Osoby Zobowiązanej, która w myśl art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest blisko związana z Osobą Zobowiązaną.

Joanna Kobylińska zobowiązała się do przestrzegania zobowiązania, jakie zaciągnęła Osoba Zobowiązana, o którym mowa w komunikacie bieżącym Emitenta nr 33/2014 tj. do nie sprzedawania akcji Emitenta przez okres 2 lat od daty nabycia akcji przez Osobę Zobowiązaną.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych