Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 33/2018 w sprawie rezygnacji Członka Zarządu ds. Finansowych Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 33/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics SA („Spółka”, „Emitent”) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 21 września 2018 r. poprzez jego uzupełnienie o informację, że mając na uwadze dobro Spółki, Pan Maksymilian Sztandera nadal będzie pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego do czasu przekazania obowiązków następcy.

Poniżej brzmienie raportu bieżącego po korekcie:

„W dniu 21 września 2018 r. Pan Maksymilian Sztandera złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Pan Maksymilian Sztandera jako powód złożonej rezygnacji wskazał względy osobiste.

Mając na uwadze dobro Spółki, Pan Maksymilian Sztandera nadal będzie pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego do czasu przekazania obowiązków następcy.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”