Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 42/2021

Data: 25/10/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2021 r. Spółka otrzymała zgłoszenia następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej:

  1. Kandydaci PTE PZU S.A.: pan Andrzej Gładysz i pan Grzegorz Janas,
  2. Kandydat Lacuna Vermögen GmbH: pan Werner Engelhardt.

Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz oświadczenia zawierające m.in. zgodę na kandydowanie. Życiorysy kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Powyższe kandydatury będą rozpatrywane w ramach pkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 października 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.