Raporty bieżące

42/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący: 42/2014

Data: 12.11.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2014 r. Spółka uzyskała informację o zawarciu w dniu 10 listopada 2014 roku Umowy Aliansu Strategicznego ze spółką Asociacion Mexicana de Telesalud A.C. („Partner”) z siedzibą w Mission de Javier 10643, Zona Rio Tijuana B.C 22010, Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG. Partner zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Meksyku ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki.

Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG oraz wartość innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej.

Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, warunkową wyłączność na terytorium Meksyku. Spółka udzieliła Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium. Partner udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych oraz prawa pierwszeństwa nabycia przedsiębiorstwa Partnera – w przypadku jego sprzedaży.

Umowa została zawarta na okres 18 (osiemnaście) miesięcy, pod warunkiem zawieszającym tj. począwszy od dnia pozyskania przez Emitenta certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do dopuszczenia PocketECG do obrotu na rynku meksykańskim. Umowa nie może zostać wypowiedziana w tym okresie. Po upływie wyżej wymienionego okresu 18 miesięcy oraz pod warunkiem wywiązania się przez Partnera z ustalonych w umowie minimalnych ilości aktywnych systemów PocketECG Umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

W związku z udzieleniem przez Spółkę wyłączności, z wyłączeniem jednego podmiotu, który Emitent ma prawo dodatkowo wyznaczyć do dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Meksyku, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 21.034.514,52 zł według średniego kursu USD/PLN z tabeli NBP z dnia 10.11.2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).