Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydatki do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 41/2022

Data: 29.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zgłoszenie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. reprezentującego akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” kandydaturę Pani Iwony Zatorskiej – Pańtak na członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydatki oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Życiorys kandydatki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.