Raporty bieżące

41/2016 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 41/2016

Data: 16.12.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( „Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Emitenta, spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zmniejszeniu się jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta do 4,11% w wyniku transakcji pakietowej sesyjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. polegającej na sprzedaży 70.000 sztuk akcji na okaziciela Emitenta („Transakcja”).
Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 218 122 akcji Emitenta, co stanowiło 6,05% udziału wkapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 148 122 akcji Emitenta, co stanowi 4,11% udziału wkapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.