Raporty bieżące

41/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 41/2014

Data: 20.10.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 października 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez nią – transakcji kupna akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Transakcja kupna akcji została zawarta w dniu 17 października 2014 r. w Warszawie, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji sesyjnej zwykłej i dotyczyła 100 (stu) sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 177,00 zł za jedną akcję i łączną cenę 17.700,00 zł (siedemnaście tysięcy siedemset złotych).

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Link do GPWInfostrefa