Raporty bieżące

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 40/2021

Data: 25/10/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2021 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji, członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Tatara ze skutkiem na dzień jej złożenia. Pan Marek Tatar jako powód złożonej rezygnacji wskazał potrzebę silniejszego skoncentrowania się na innych obowiązkach zawodowych, a termin złożenia rezygnacji zbiega się w czasie z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad uwzględniającym m.in. zmiany w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna:

Par. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”