Raporty bieżące

Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący: 40/2020
Data: 21.08.2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), zawierającym informację o transakcji zbycia na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2020 r. 6 581 akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r, w wyniku czego łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:
– przed zbyciem Fundusze posiadały 216 473 akcji Spółki, co stanowi 5,002 % udziału w kapitale zakładowym oraz 216 473 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów;
– po zbyciu Fundusze posiadają 209 892 akcji Spółki, co stanowi 4,850 % udziału w kapitale zakładowym oraz 209 892 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,850 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.