Raporty bieżące

Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący nr: 40/2019         

Data: 10.12.2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018
o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych informuje, iż w toku przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych Spółka podjęła decyzję o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”).

W ocenie Zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności Spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu „in-network” przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) oraz umożliwi Spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami
i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego.

W Q4 2018 Medi-Lynx zatrudnił nowego Prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 przebudowana została sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi („in-network”). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych
w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 r. Na koniec 2019 r. Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA.

W efekcie przeprowadzonych działań w ostatnich miesiącach Spółka zaczęła odnotowywać zwiększanie się wolumenów sprzedaży wyrażonych wzrostem liczby rozpoczętych sesji monitoringu oraz wzrostem liczby składanych wniosków w przeliczeniu na dzień roboczy.

Dotychczasowe rezultaty prowadzonych zmian w modelu biznesowym dają podstawy do pozytywnej oceny przeprowadzonych dotąd działań i w opinii Zarządu ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych Spółka zwoła na dzień
7 stycznia 2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału Spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW.