Raporty bieżące

40/2016 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

Raport bieżący: 40/2016

Data: 16.12.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od członka organu zarządzającego Emitenta, („Osoba Zobowiązana”) oraz osoby z nim blisko związanej w rozumieniu art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”), informację o zawarciu i wykonaniu na rachunek Akcjonariusza, w którym Osoba Zobowiązana sprawuje funkcję Prezesa Zarządu, transakcji pakietowej sesyjnej polegającej na sprzedaży dnia 14 grudnia 2016 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 70.000 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015.