Raporty bieżące

KOR Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

Raport bieżący: 40/2016 KOR

Data: 16.12.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w temacie i treści raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. („Raport Bieżący”) omyłkowo posłużono się określeniem „członek organu zarządzającego” zamiast „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” zgodnie z definicją z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
W związku z powyższym, Emitent niniejszym dokonuje korekty tematu i treści Raportu Bieżącego nadając im
następujące brzmienie:
Temat:
„Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze”
Treść:
„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta („Osoba Zobowiązana”) oraz osoby blisko z nim związanej w rozumieniu art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”), informację o zawarciu i wykonaniu na rachunek Akcjonariusza, w którym Osoba Zobowiązana sprawuje funkcję Prezesa Zarządu, transakcji pakietowej sesyjnej polegającej na sprzedaży dnia 14 grudnia 2016 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 70.000 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015.”