Raporty bieżące

40/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

Raport bieżący: 40/2015

Data: 30.11.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie akcjonariusza posiadającego 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Akcjonariusz”), umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r., punkt 6 porządku obrad w następującym brzmieniu: „6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki”

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r., uzupełniony o punkt porządku obrad wprowadzony przez Akcjonariusza, jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,
6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje otrzymane od Akcjonariusza uzasadnienie do nowego punktu porządku obrad:
„Zmiana Statutu ma na celu rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez zobowiązanie Zarządu Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności, zgodnie z art. 384 § 1 ksh”.

Dodatkowo, Akcjonariusz zapowiedział zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego wprowadzonego punktu porządku obrad.