Raporty bieżące

40/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 40/2014

Data: 19.10.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez spółkę BIB Seed Capital S.A.- podmiot powiązany z Osobą Zobowiązaną – transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Transakcja sprzedaży akcji została zawarta w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej, sesyjnej i dotyczyła 169.490 (sto sześćdziesiąt dziewięć czterysta dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 190,00 zł za jedną akcję i łączną cenę 32.203 32.203.100,00 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście trzy tysiące sto złotych 00/100) („Transakcja”).

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Link do GPWInfostrefa