Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport bieżący nr: 4/2023

Data sporządzenia: 23 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

  1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 – 27 kwietnia 2023 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 28 września 2023 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 29 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą obejmowały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.