Raporty bieżące

4/2016 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. decyzji o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych oraz o złożeniu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 4/2016

Data: 29.01.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje poufne:

1) W celu pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania, niezbędnego m.in. do rozwijania produktów Spółki oraz przeprowadzenia planowanego nabycia udziałów Spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) w wykonaniu umowy warunkowej MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT z dnia 14 października 2015 roku zawartej pomiędzy Medicalgorithmics S.A. oraz Medi-Lynx Monitoring Inc., Zarząd Medicalgorithmics S.A., na mocy uchwały Nr 1/01/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych. Emisja realizowana będzie w ramach programu emisji obligacji. Decyzja Spółki w zakresie programu emisji obligacji stanowiła będzie przedmiot odrębnej uchwały Zarządu.

2) Z uwagi na potrzeby kapitałowe Spółki związane z potencjalnym przejęciem Medi-Lynx i rozwojem produktów Spółki oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 w przedmiocie przystąpienia przez Spółkę do funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod firmą Bezpiecznych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzanego przez Copernicus Capital TFI S.A., Zarząd Spółki zdecydował o zaprzestaniu lokowania nadwyżek finansowych w instrumenty dłużne oraz o etapowym przedstawianiu do umorzenia części posiadanych certyfikatów funduszu Bezpiecznych Obligacji FIZ w kolejnych okresach.
Na mocy uchwały Nr 2/01/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarząd podjął decyzję oraz wystosował w imieniu Spółki do Copernicus Capital TFI S.A. żądanie wykupu następujących Certyfikatów Inwestycyjnych Bezpiecznych Obligacji FIZ:
a) wszystkich posiadanych przez Spółkę 152 617 (słownie: stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemnastu) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1;
b) 2 100 (słownie: dwóch tysięcy stu) spośród 364 799 (słownie: trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) posiadanych przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii B2 .
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że dzień wykupu przypadnie na ostatni dzień kalendarzowy pierwszego kwartału 2016 roku tj. 31 marca 2016 r.