Raporty bieżące

Zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że 9 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza BIB SEED Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu („Akcjonariusz”) informację o zbyciu przez Akcjonariusza znacznego pakietu akcji Emitenta, przesłaną w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”, Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

W wyniku transakcji sprzedaży zawartej 8 lipca 2013 r. i podlegającej rozliczeniu w dniu 11 lipca 2013 r. Akcjonariusz zbył 149.988 akcji Emitenta.

Przed wyżej wymienioną transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 537.600 akcji Emitenta, co stanowiło 15,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał będzie bezpośrednio 387.612 akcji Emitenta, co będzie stanowić 11,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony PAP