Raporty bieżące

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr: 39/2020

Data: 12.08.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r. („Walne Zgromadzenie”)
w formie załącznika do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez jednego akcjonariusza w stosunku do następujących uchwał:

– Uchwały nr 6/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 7/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych
z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 8/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 9/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 10/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 13/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Matuszewskiemu z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 14/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grabowiczowi z wykonania obowiązków za 2019 rok

– Uchwały nr 16/08/2020 w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.