Raporty bieżące

1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr: 1/2019

Data: 21.01.2019

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

  1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 – 26 marca 2019
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 – 28 maja 2019
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 – 3 września 2019
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 – 26 listopada 2019

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.