Raporty bieżące

38/2016 Wysokość zwrotu kosztów sądowych przyznanych Medicalgorighmics S.A. od AMI/Spectocor w sprawie przed Sądem w Delaware

Bieżący raport: 38/2016

Data: 6.10.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w nawiązaniu do wydanego przez Sąd (ang. Court of Chancery) („Sąd”) w Delaware dnia 18 sierpnia 2016 r. wyroku i opinii (ang. Memorandum Opinion) w przedmiocie ustalenia skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę znaczącej umowy z partnerem biznesowym, spółką AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz jej spółką zależną Spectocor LLC („AMI/Spectocor”), oraz w przedmiocie pozwu wzajemnego AMI/Spectocor przeciwko Spółce rozpatrywanego w ramach tego samego postępowania („Wyrok”), o którym Spółka informowała w ramach Raportu Bieżącego nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., w dniu 5 października 2016 r. Sąd wydał ostateczny nakaz i wyrok (ang. Final Order and Judgement), na mocy którego przyznał Spółce od AMI/Spectocor zwrot kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w kwocie 6.313.119,62 USD co stanowi 98,29 % kosztów, o których zwrot wnosiła Spółka.