Raporty bieżące

39/2016 Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware

Raport bieżący: 39/2016

Data: 10.11.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w zakresie postępowania sądowego toczącego się przez Sądem Stanu Delaware w USA (ang. Court of Chancery of the State of Delaware) („Sąd Pierwszej Instancji”), o którym Spółka informowała w publikowanych wcześniej raportach bieżących, w dniu 9 listopada 2016 r. spółki AMI Monitoring, Inc. oraz Spectocor, LLC („AMI/Spectocor”) złożyły apelację (ang. Notice of Appeal) do Sądu Najwyższego w Delaware (ang. Supreme Court of the State of Delaware) od wydanego przez Sąd wyroku, na który składały się:
a) wyrok i opinia (ang. Memorandum Opinion) z dnia 18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie ustalenia skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę znaczącej umowy z partnerem biznesowym – AMI/Spectocor oraz w przedmiocie pozwu wzajemnego AMI/Spectocor przeciwko Spółce rozpatrywanego w ramach tego samego postępowania, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
b) nakazu i wyroku (ang. Order and Judgement) z dnia 2 września 2016 r.,
c) ostatecznego nakazu i wyroku (ang. Final Order and Judgement) z dnia 5 października 2016 r., na mocy którego Sąd przyznał Spółce od AMI/Spectocor zwrot kosztów sądowych oraz o którym Spółka informowała w ramach Raportu Bieżącego nr 38/2016 z dnia 6 października 2016 r. oraz
d) zmienionego ostatecznego nakazu i wyroku (ang. Revised Final Order and Judgement) z dnia 10 października 2016 r.
Apelacja została wniesiona przeciwko Spółce.