Raporty bieżące

39/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza

Raport bieżący: 39/2014

Data: 19.09.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o uzyskaniu przez Akcjonariusza w dniu 17 września 2014 r. informacji o osiągnięciu bezpośrednio progu powyżej 5% tj. 6,31% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) w wyniku transakcji pakietowej, sesyjnej dokonanej w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie polegającej na sprzedaży 169,490 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Transakcja”).

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 387 612 akcji Emitenta, co stanowiło 11,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 218 122 akcji Emitenta, co stanowi 6,31 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Akcjonariusz zobowiązał do nie sprzedawania pozostałych posiadanych akcji przez okres 18 miesięcy.

Link do GPWInfostrefa