Raporty bieżące

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku

Raport bieżący nr: 38/2021

Data: 22/10/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2021 r. Spółka otrzymała od PTE PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 października 2021 roku, do punktu 8 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.