Raporty bieżące

38/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 38/2014

Data: 18.09.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez spółkę New Europe Ventures LLC z siedzibą w Nowym Jorku – podmiot powiązany z Osobą Zobowiązaną, w którym to Osoba Zobowiązana sprawuje funkcję dyrektora – transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Transakcja sprzedaży akcji została zawarta w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej, sesyjnej i dotyczyła 214.510 (dwieście czternaście tysięcy pięćset dziesięć) sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 190,00 zł za akcję.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

Link do strony GPWInfostrefa