Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 36/2022

Data: 15.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Stanisława Borkowskiego z dniem 30 czerwca 2022 r. Jako przyczynę rezygnacji Pan Stanisław Borkowski wskazał powody osobiste.

W załączeniu oświadczenia o rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.