Raporty bieżące

Zmiana zakresu przekazywanych  informacji o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli  i informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2021 r.

Raport bieżący nr 37/2021

Data: 12.10.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zmianie w układzie raportowania miesięcznych danych sprzedażowych realizowanych przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), które dotychczas prezentowane były jako liczba wszystkich wniosków o płatność od ubezpieczycieli, na którą składały się procedury MCT, Event, Extended Holter, Holter oraz wnioski o płatność dotyczące usługi podłączenia pacjenta do urządzenia (hook-ups) i pozostałe. Zmiana ma na celu odzwierciedlenie realizowanych celów operacyjnych struktury sprzedażowej na rynku amerykańskim poprzez raportowanie liczby procedur mających istotny wpływ na wyniki Spółki. W efekcie Spółka będzie raportować zagregowaną liczbę badań typu MCT, Event oraz Extended Holter z pominięciem procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia których wpływ na generowane wyniki, ze względu na niską marżowość, jest mniej istotny. Dodatkowo w wyniku realizowanych działań, co obrazują przedstawione dane, Medi-Lynx notuje istotnie wyższą dynamikę wzrostu r/r tych badań (MCT, Event oraz Extended Holter) wobec badań o niższej marżowości (Holter, hook-ups i pozostałe).

Dotychczasowa informacja przekazywana raportem bieżącym odnosiła się jedynie do liczby wykonanych procedur i złożonych wniosków o płatność i nie prezentowała rozbicia na poszczególne  badania, które cechujące się różną marżowością. Celem Spółki jest optymalizacja struktury badań,  w taki sposób, aby uzyskiwane z wykonanych procedur medycznych przychody charakteryzowały się optymalną marżą. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie wyklucza w przyszłości zmniejszenia liczby placówek medycznych za pośrednictwem, których oferuje na rynku USA  usługi medyczne, o te z najmniejszym potencjałem sprzedażowym, co mogłoby zmniejszyć liczbę świadczeń, bez negatywnego wpływu na osiągany wynik.

Zgodnie z nowym układem Spółka będzie prezentowała zagregowaną liczbę badań typu MCT, Event oraz Extended Holter (kolejność odzwierciedla poziom marżowości osiąganej na poszczególnych usługach) narastająco w bieżącym oraz poprzednim roku oraz % zmiany r/r. Dla zapewnienia kontynuacji raportowania Spółka przedstawia historyczne dane proforma w nowym układzie raportowania za poprzednie miesiące roku 2021 oraz 2020 r.

Zarząd Emitenta zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną –Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu wrześniu 2021 r. zostało złożonych 4 906 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia. Narastająco od stycznia do września 2021 r. złożono  44 494tych wniosków co daje 23,7% wzrostu wobec  35 965 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż w dotychczasowym układzie raportowania danych sprzedażowych narastająco od stycznia do września 2021 r. złożono  63 619 wszystkich  wniosków, co daje 5,1% wzrostu wobec  60 511 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Dane za rok bieżący oraz porównywalny przedstawia załączona do raportu tabela.