Raporty bieżące

37/2015 Utworzenie spółki zależnej w USA

Raport bieżący: 37/2015

Data: 16.10.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 14 października 2015 r. utworzył spółkę zależną pod firmą MEDICALGORITHMICS US HOLDING CORPORATION z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware w USA.

Emitent posiada 100% udziałów w MEDICALGORITHMICS US HOLDING CORPORATION reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 1 USD (słownie: jeden dolar amerykański) i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 0,01 USD (słownie: jeden cent) każdy.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, że począwszy od raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r., ze względu na rozpoczęcie działalności przez spółkę MEDICALGORITHMICS US HOLDING CORPORATION, Emitent będzie publikować raporty okresowe skonsolidowane, które będą zawierały raporty jednostkowe zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).